Cặp rượu Đông trùng hạ thảo 20 lít

Cặp rượu Đông Trùng hạ thảo bình Thủy Tinh Hàn Quốc