Nhộng trùng thảo

Nhộng Trùng Thảo

Dạng nguyên con.